ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ

สาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาประชาธิปไตย (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 6)

สาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาประชาธิปไตย
โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2535

โครงสร้างประชากรกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันระหว่างประเทศ (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 5)

โครงสร้างประชากรกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันระหว่างประเทศ
โดย ดร. ณรงค์ อัครเศรณี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์ (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 4)

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์
โดยศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2533

การบริหารงานสมัยใหม่กับการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 3)

การบริหารงานสมัยใหม่กับการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
โดยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2532

การเมืองกับการสาธารณสุข (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 2)

การเมืองกับการสาธารณสุข
โดยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชูโต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2531

ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารกับการพัฒนางานสาธารณสุข (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 1)

ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารกับการพัฒนางานสาธารณสุข
โดยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

F & P