การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 8 นี้ มีการนำเสนอ 1) บทเรียน การจัดการ เชื่อมประสานภาคีในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 2) บทบาทของสถานพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เล่าถึงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของตำบลดอนชมพู 3) บทเรียน ท้องถิ่นกับการบูรณาการงานผู้สูงอายุในชุมชน ในตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิชาการอีกหลายท่าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อมองในภาพรวมเรื่องการจัดระบบดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่ามีข้อจำกัดและจุดอ่อนมากมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุใน 3 มิติ คือ มิติทางด้านสุขภาพร่างกาย มิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันยังคงขาดอีกหนึ่งมิติคือ มิติทางด้านจิตใจ

ข้อเสนอนโยบายผู้สูงวัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ได้จัดทำร่างเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เป็นระดับมหภาค

การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสุขภาพสามเหลี่ยมให้มีความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้บ้านใกล้ใจ โดยให้ผู้สูงอายุและภาคีเกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

F & P