การบริการสุขภาพปฐมภูมิ

โรงพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

เวทีเสวนาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นเวทีที่จัดขึ้น เพื่อให้เห็นความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ ๓ แล้ว ในเรื่องโรงพยาบาลกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นประสบการณ์ที่น่าสนใจในเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ร่วมและสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ อีกทั้งจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานระบบสุขภาพชุมชน

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552

ก้าวใหม่ของการสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2552

การจัดการเชิงอำนาจระหว่างท้องถิ่น ชุมชนกับระบบบริการสุขภาพ

อำนาจ ในทางการเมืองการปกครองแต่ละรูปแบบนั้น ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้อำนาจรูปแบบใดให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง การกระจายอำนาจ จึงเกิดขึ้น จากหลักการและความเชื่อว่า การให้บริการ “เพื่อท้องถิ่น” โดย “คนในท้องถิ่น”เอง ย่อมจะ “ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น” ได้ดีกว่า

เก็บตก...ผลึกอุดมการณ์

ตกผลึกอุดมการณ์การบริการปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการงานสุขภาพชุมชน” การประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

...ต้องทบทวนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิกับการพัฒนาบริการโดยโรงพยาบาลและหน่วยบริการเฉพาะทาง ต้องเร่งเสริมศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และทันกับการเติบโตของโรงพยาบาล

ข้อเสนอนโยบายผู้สูงวัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ได้จัดทำร่างเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เป็นระดับมหภาค

ทศวรรษความร่วมมือพัฒนา

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ที่ผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง อุปกรณ์ แต่ยังขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสุขภาพประชาชน และการเข้าใจเอกลักษณ์ อุดมการณ์ของบริการปฐมภูมิอย่างแท้จริง ดังนั้น ภาคี องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จึงเห็นว่าควรมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ .....สู่ระบบสุขภาพชุมชน

การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล

ข้อมูลในระบบการจัดบริการปฐมภูมิ เป็นชุดข้อมูลทางด้านวิชาการสาขาหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เนื่องจากไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการรักษาโรคเท่านั้น หากแต่เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนเพื่อเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน

F & P