การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

The Research on Training Methodologies for AIDS Education and Counselling in Thailand (Phrase II)

The research has general objective in studying appropriate training methodologies for AIDS education and counselling for field workers and community volunteers in Thailand.

The Research on Training Methodologies for AIDS Education and Counselling in Thailand (Phrase I)

The research has general objective in studying appropriate training methodologies for AIDS education and counselling for field workers and community volunteers in Thailand.

The Application of a Community-Based Approach (CBA) on AIDS Prevention and Control in Thailand

The research has general objective in applying a community based approach to AIDS prevention and control in the community in Thailand.

Research on the Promotion of Acceptance of People Living with HIV/AIDS in the Community

The research has general objective in studying appropriate strategies for the promotion of acceptance and non-discriminatory practices towards people with HIV/AIDS living in the Northeast Thai community.

Research on Strategies for Living with People with HIV/AIDS in the Community

The research has general objective in studying appropriate strategies for the promotion of acceptance and non-discriminatory practices towards people with HIV/AIDS living in the community.

Improvement of Tuberculosis Control in Developing Countries (II)

"How can the Individual, the Community and the Society Encounter with Tuberculosis and AIDS Problem?" The workshop had as its objectives the analysis of the TB and AIDS

ส่องทาง...บ อ ก.

บัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร (บอก) จะเป็นผู้กระตุ้นสมาชิกให้รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือระหว่างสมาชิกด้วยกันในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

นามานุกรม เอดส์ และเพศศึกษา

นามานุกรมเอดส์ และเพศศึกษาเล่มนี้ ได้รวบรวมรายชื่อหนังสือ/ เอกสารด้านเอดส์ และเพศศึกษา ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์ ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในมุมหนึ่งของห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ทำเนียบ องค์กรเอกชนด้านเอดส์ในประเทศไทย ปี 2544

ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านเอดส์ในประเทศไทยฉบับนี้จะช่วยให้บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานด้านเอดส์สามารถที่จะร่วมมือ และประสานงานกันได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ให้คำปรึกษาและให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์

ชุมชนประสานใจสร้างสายใยเข้าใจเอดส์

ศึกษารูปแบบแนวทางการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนเมือง ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับระบบการดำเนินงานที่มีอาสาสมัครสายใยชุมชนเป็นแกนนำ (Core Group) ดำเนินงาน และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง...

F & P