การมีส่วนร่วม

หลากหลายมุมมองต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558: โอกาสและความท้าทายในมิติสุขภาพ

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนไทย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลาดร่วมอาเซียน: ผลกระทบกับคนไทย

F & P