การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพในระยะยาว

การสำรวจความคิดเห็นด้านสุขภาพของประชาชนในชนบท

ประชาชนชนบทมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพในชุมชนและในครอบครัวของเขา รวมทั้งต่อผลกระทบของปัญหาที่เกิดกับชุมชนอย่างไร และมีความคิดเห็นต่อระบบบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่ในชุมชน อย่างไร มีความต้องการให้จัดบริการสาธารณสุขในชุมชนเป็นลักษณะอย่างไร

การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง

เป็นการสรุปสาระสำคัญของคำบรรยายพิเศษ และการอภิปรายหมู่(การสัมมนาวิชาการระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534) ในหัวข้อ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง และแนวคิดการดูแลสุขภาพตนเอง การวิจัยเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม และการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งประเด็นที่สำคัญในการทำวิจัย

สุขภาพของประชาชนจะเป็นอย่างไรภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 22)

หลักประกันสุขภาพ ในมือของท้องถิ่นนี้ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะสร้างได้เป็นอย่างดี แต่ต้องปรับวิธีคิด วิธีทำงาน กันใหม่ ในส่วนกลางต้องปรับทุกกระทรวง ทบวง กรม ครม.ปรับความคิด อย่าดูถูกประชาชน เชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพ และให้เขาลงมือช่วยตัวเอง เราสนับสนุนเขา ให้คำแนะนำเขา และตรวจสอบเขา เลิกเป็นผู้ทำอะไรให้ประชาชน

F & P