การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำหรับเวทีเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสถานการณ์เด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน รวมถึงกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนาม “สภาเด็กและเยาวชน” พร้อมกรณีศึกษาจากตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลาที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังด้านบวกของเยาวชนเมื่อมีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสม ขณะที่กรณีศึกษาจากอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือ...

การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 6 นี้ มีบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในเรื่องสุขภาพชุมชนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 3 แห่งคือ 1) การจัดการกองทุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 2) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 3) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ของตำบลหนองสาหร่าย

‘มหาวิทยาลัย’ พลังขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงจากเวทีเสวนา เรื่อง สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน จะได้เรียนรู้บทเรียนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้พัฒนา R-I-C-N Model ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน...

เครื่องมือ สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ระลึกเสมอว่า “ชาวบ้านทำงานโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน”
แต่เราใช้อะไรเดิมพัน ดังนั้นงานชาวบ้านต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต

การสำรวจความคิดเห็นด้านสุขภาพของประชาชนในชนบท

ประชาชนชนบทมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพในชุมชนและในครอบครัวของเขา รวมทั้งต่อผลกระทบของปัญหาที่เกิดกับชุมชนอย่างไร และมีความคิดเห็นต่อระบบบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่ในชุมชน อย่างไร มีความต้องการให้จัดบริการสาธารณสุขในชุมชนเป็นลักษณะอย่างไร

โรงพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

เวทีเสวนาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นเวทีที่จัดขึ้น เพื่อให้เห็นความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ ๓ แล้ว ในเรื่องโรงพยาบาลกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นประสบการณ์ที่น่าสนใจในเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ร่วมและสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ อีกทั้งจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานระบบสุขภาพชุมชน

ทศวรรษแห่งการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในประเทศไทย

เป็นการรวบรวมคำบรรยายพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการและงานวิจัยเรื่อง "ทศวรรษแห่งการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในประเทศไทย" ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2531 เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาชนบทต่อไป

คู่มือฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน

คู่มือฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน ได้รวบรวมจากคำบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร หรือฝึกอบรมบุคลากรประเภทต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชนบท

F & P