การเน้นบริการด่านแรกหรือบริการสุขภาพปฐมภูมิ

กลยุทธ์การเชื่อมร้อย บริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่าย บทเรียนจาก CUP ชนบท

บทเรียนสำคัญในการประสานเชื่อมต่อระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลรวมถึงการเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น การสร้างให้เป็นทีมงานเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ

มองมุมใหม่ ในการจัดการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ความสามารถในการจัดการใหม่ และบทบาทใหม่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นปัจจุบัน การปรับมุมมอง หรือ มองมุมใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อหาวิถีการดำเนินงานใหม่ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน

การพัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิ

เป้าหมายของการพัฒนาการดูแลสุขภาพ เพื่อทำให้ประชาชนเกิดสุขภาวะ การพัฒนาคุณภาพต้องเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องได้

บทเรียนจากปฏิบัติการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ

“การดูแลตามมีตามเกิด ดีกว่าปล่อยปละละเลย”ข้อความดังกล่าว สะท้อนแนวคิดของชาวบ้านในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการมาอย่างช้านาน

การจัดการความท้าทาย เครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง

การที่ผู้ป่วยมีสิทธิในการเลือกบุคลากรทางการแพทย์ และสถานบริการมีการเปิดรับข้อร้องเรียนซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

F & P