การเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มเยาวชน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ปัจจุบันแม่วัยรุ่นได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทย ปัจจัยที่สำคัญคือทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องเพศของวัยรุ่นเปลี่ยนไป

F & P