การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน

วิทยากรกระบวนการ และการถอดบทเรียนเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทั้งระหว่างการระดมความคิด วางแผน การดำเนินการ และการติดตามประเมินผล เป็นเครื่องมือที่เติมเต็ม กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และนำพาสู่การสร้างองค์ความรู้อันควรแก่นักวิจัย นักวิชาการ ครู และผู้นำทุกระดับในชุมชนท้องถิ่นได้

การใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับอำเภอ

คู่มือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ที่สะสมมาจากการทดลองใช้และการเรียนรู้การบริหารจัดการโดยการทดลองทำผ่านกระบวนการ District Team Problem Solving (DTPS) ของประเทศต่างๆ

คู่มือ... เทคนิคการพัฒนาสื่อและกลยุทธในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Soul City เป็นเทคนิคการพัฒนาสื่อ และเป็นกลยุทธในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ของประเทศสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ สื่อหลากหลายรูปแบบถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานของกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล

ข้อมูลในระบบการจัดบริการปฐมภูมิ เป็นชุดข้อมูลทางด้านวิชาการสาขาหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เนื่องจากไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการรักษาโรคเท่านั้น หากแต่เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนเพื่อเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน

F & P