ดูแลเบาหวานและความดันโลหิตสูง

การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 7 นี้ มีบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 3 กรณีตัวอย่างคือ 1) บทเรียนชุมชนและท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ: กรณี อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2) บทเรียนการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management) ให้แก่ผู้ป่วยต่างๆ : กรณีโรงพยาบาลครบุรี และ รพ.สต.เครือข่าย 3) ความเชิ่อมโยงของสถานพยาบาลในระบบจัดการเพื่อดูแลและป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน: กรณีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล

ข้อมูลในระบบการจัดบริการปฐมภูมิ เป็นชุดข้อมูลทางด้านวิชาการสาขาหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เนื่องจากไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการรักษาโรคเท่านั้น หากแต่เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนเพื่อเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน

F & P