ประชาคมพุทธมณฑล

พุทธมณฑลเมืองน่าอยู่

องค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการสร้างเมืองน่าอยู่

การจัดตั้งตนเองและการเรียนรู้ทางสังคมภาคประชาชน

มิติทางวัฒนธรรมประชาสังคมภายใต้บริบทของชมรมชีวเกษม การรวมกลุ่มทางสังคมในพุทธมณฑล และบทเรียนจากการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล เป็นเหมือนรอยเท้าที่ปรากฏระหว่างการเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคมอำเภอพุทธมณฑล

F & P