รูปแบบและวิธีการในการดำเนินงานด้านสุขภาพ

รูปแบบการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหลังการโอนสถานีอนามัยให้การปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกในปี พ.ศ. 2550 ทำให้บุคลากรของสถานีอนามัยบ้านปรกทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น

F & P