กลยุทธ์การเชื่อมร้อย บริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่าย บทเรียนจาก CUP ชนบท

บทเรียนสำคัญในการประสานเชื่อมต่อระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลรวมถึงการเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น การสร้างให้เป็นทีมงานเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ

F & P