การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 7 นี้ มีบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 3 กรณีตัวอย่างคือ 1) บทเรียนชุมชนและท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ: กรณี อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2) บทเรียนการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management) ให้แก่ผู้ป่วยต่างๆ : กรณีโรงพยาบาลครบุรี และ รพ.สต.เครือข่าย 3) ความเชิ่อมโยงของสถานพยาบาลในระบบจัดการเพื่อดูแลและป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน: กรณีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

F & P