การจัดตั้งตนเองและการเรียนรู้ทางสังคมภาคประชาชน

มิติทางวัฒนธรรมประชาสังคมภายใต้บริบทของชมรมชีวเกษม การรวมกลุ่มทางสังคมในพุทธมณฑล และบทเรียนจากการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น

F & P