การดำเนินการสำรวจข้อมูลในรอบปี 2546

The Behavioral Surveillance Survey of 7 Target Groups in Bangkok 2003
F & P