การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 8 นี้ มีการนำเสนอ 1) บทเรียน การจัดการ เชื่อมประสานภาคีในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 2) บทบาทของสถานพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เล่าถึงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของตำบลดอนชมพู 3) บทเรียน ท้องถิ่นกับการบูรณาการงานผู้สูงอายุในชุมชน ในตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิชาการอีกหลายท่าน

F & P