การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสุขภาพสามเหลี่ยมให้มีความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้บ้านใกล้ใจ โดยให้ผู้สูงอายุและภาคีเกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

F & P