การศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ใน 7 กลุ่ม ประชากร

The Behavioral Surveillance Survey of 7 Target Groups in Bangkok 2009
F & P