การศึกษาแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ใน 5 กลุ่ม ประชากร

The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok 2008
F & P