การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำหรับเวทีเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสถานการณ์เด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน รวมถึงกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนาม “สภาเด็กและเยาวชน” พร้อมกรณีศึกษาจากตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลาที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังด้านบวกของเยาวชนเมื่อมีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสม ขณะที่กรณีศึกษาจากอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือ...

F & P