การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมาย

The Behavioral Surveillance Survey of 7 Target Groups in Bangkok 2002
F & P