ข้อเสนอนโยบายผู้สูงวัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ได้จัดทำร่างเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เป็นระดับมหภาค

F & P