ความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

Needs Assessment for the Management of Research Result Utilization
F & P