ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน ของผู้นำวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน

Knowledge Attitude and Practice of Leaders of Community Herbal Product Producers 2009
F & P