ท้องถิ่นหัวใจของการสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 23)

"คนในชุมชน สถานีอนามัย ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย การพัฒนาด้วยการเชื่อมโยงวิธีทำงาน ที่จะพัฒนาต่อไป จะไปเชื่อมโยง พอเชื่อมโยงแล้วมันจะมีชีวิตขึ้น สุดท้าย ประเทศไทยเรามีทรัพยากรเยอะ ถ้าเราทุกคน ทุกหน่วย ทุกองค์กร ร่วมกัน ร่วมสร้างประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด เราทำได้"

F & P