นักวิชาการรุ่นใหม่กับการพัฒนาองค์ความรู้

เป็นเอกสารชุดความรู้ที่เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี โท เอกและบุคลากรขอมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นๆที่เป็น "คนในท้องถิ่น"และ"นอกท้องถิ่น" ที่สนใจจะเรียนรู้ชุมชนและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมพุทธมณฑล

F & P