ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ ๒๔ "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ

ท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญต่อระบบสุขภาพและสาขาการพัฒนาทางด้านต่างๆ ของประเทศ
ทั้งในแง่ที่เป็นเป้าหมายในการบรรลุผล และการเป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติการเชิงสังคม

F & P