ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ ๒๕ "ทิศทางการป้องกันและการควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

ทิศทางการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554... หากอยากให้การควบคุมป้องกันโรคของท้องถิ่นหรือโดยท้องถิ่นยั่งยืนจริง ท้องถิ่นต้องมีความสามารถในการดำเนินงานด้วยตนเองคือ ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเองได้...

F & P