ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ ๒๖ สุขภาพของประชาชนในประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ มีความหลากหลายของประเทศสมาชิกในหลายมิติของการพัฒนา และมีความท้าทายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขในภูมิภาคซึ่งในท้ายที่สุดการที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาร่วมกันจะช่วยทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคนี้ได้

F & P