ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 5 นี้ มีการแบ่งปันประสบการณ์ 3 แห่งคือ 1) บทเรียน อบต.ดอนแก้วและเครือข่าย มีการฝึกการเรียนรู้และอาชีพ ช่วยเหลือเพื่อนำสู่การพึ่งตนเอง มีการค้นหาคนพิการในชุมชน บำบัด ฟื้นฟูด้วยภูมิปัญญา และความร่วมมือของชุมชน มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2) บทเรียนวัดห้วยเกี๋ยงและเครือข่าย มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตวัดห้วยเกี๋ยง มีอาสาสมัครดูแล 3) บทเรียนโรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบครบวงจรระดับตำบล

F & P