วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน

วิทยากรกระบวนการ และการถอดบทเรียนเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทั้งระหว่างการระดมความคิด วางแผน การดำเนินการ และการติดตามประเมินผล เป็นเครื่องมือที่เติมเต็ม กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และนำพาสู่การสร้างองค์ความรู้อันควรแก่นักวิจัย นักวิชาการ ครู และผู้นำทุกระดับในชุมชนท้องถิ่นได้

F & P