สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2556

กิจกรรม--สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, แนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ของสถาบัน, การสื่อความที่ดีต้องเริ่มจากการสื่อสารที่ดี, ภารกิจวิจัยชุมชน: สร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา, ศักยภาพในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี, สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ

F & P