สุขภาพของประชาชนจะเป็นอย่างไรภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 22)

หลักประกันสุขภาพ ในมือของท้องถิ่นนี้ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะสร้างได้เป็นอย่างดี แต่ต้องปรับวิธีคิด วิธีทำงาน กันใหม่ ในส่วนกลางต้องปรับทุกกระทรวง ทบวง กรม ครม.ปรับความคิด อย่าดูถูกประชาชน เชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพ และให้เขาลงมือช่วยตัวเอง เราสนับสนุนเขา ให้คำแนะนำเขา และตรวจสอบเขา เลิกเป็นผู้ทำอะไรให้ประชาชน

สุขภาพของประชาชนจะเป็นอย่างไรภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่น

F & P