องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อมองในภาพรวมเรื่องการจัดระบบดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่ามีข้อจำกัดและจุดอ่อนมากมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุใน 3 มิติ คือ มิติทางด้านสุขภาพร่างกาย มิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันยังคงขาดอีกหนึ่งมิติคือ มิติทางด้านจิตใจ

F & P