‘มหาวิทยาลัย’ พลังขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงจากเวทีเสวนา เรื่อง สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน จะได้เรียนรู้บทเรียนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้พัฒนา R-I-C-N Model ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน...

F & P