หนังสือ

หลากหลายมุมมองต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558: โอกาสและความท้าทายในมิติสุขภาพ

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนไทย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลาดร่วมอาเซียน: ผลกระทบกับคนไทย

การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำหรับเวทีเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสถานการณ์เด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน รวมถึงกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนาม “สภาเด็กและเยาวชน” พร้อมกรณีศึกษาจากตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลาที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังด้านบวกของเยาวชนเมื่อมีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสม ขณะที่กรณีศึกษาจากอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือ...

การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 8 นี้ มีการนำเสนอ 1) บทเรียน การจัดการ เชื่อมประสานภาคีในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 2) บทบาทของสถานพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เล่าถึงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของตำบลดอนชมพู 3) บทเรียน ท้องถิ่นกับการบูรณาการงานผู้สูงอายุในชุมชน ในตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิชาการอีกหลายท่าน

การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 7 นี้ มีบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 3 กรณีตัวอย่างคือ 1) บทเรียนชุมชนและท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ: กรณี อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2) บทเรียนการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management) ให้แก่ผู้ป่วยต่างๆ : กรณีโรงพยาบาลครบุรี และ รพ.สต.เครือข่าย 3) ความเชิ่อมโยงของสถานพยาบาลในระบบจัดการเพื่อดูแลและป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน: กรณีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 6 นี้ มีบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในเรื่องสุขภาพชุมชนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 3 แห่งคือ 1) การจัดการกองทุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 2) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 3) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ของตำบลหนองสาหร่าย

ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 5 นี้ มีการแบ่งปันประสบการณ์ 3 แห่งคือ 1) บทเรียน อบต.ดอนแก้วและเครือข่าย มีการฝึกการเรียนรู้และอาชีพ ช่วยเหลือเพื่อนำสู่การพึ่งตนเอง มีการค้นหาคนพิการในชุมชน บำบัด ฟื้นฟูด้วยภูมิปัญญา และความร่วมมือของชุมชน มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2) บทเรียนวัดห้วยเกี๋ยงและเครือข่าย มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตวัดห้วยเกี๋ยง มีอาสาสมัครดูแล 3) บทเรียนโรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบครบวงจรระดับตำบล

‘มหาวิทยาลัย’ พลังขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงจากเวทีเสวนา เรื่อง สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน จะได้เรียนรู้บทเรียนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้พัฒนา R-I-C-N Model ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน...

วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน

วิทยากรกระบวนการ และการถอดบทเรียนเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทั้งระหว่างการระดมความคิด วางแผน การดำเนินการ และการติดตามประเมินผล เป็นเครื่องมือที่เติมเต็ม กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และนำพาสู่การสร้างองค์ความรู้อันควรแก่นักวิจัย นักวิชาการ ครู และผู้นำทุกระดับในชุมชนท้องถิ่นได้

กลยุทธ์การเชื่อมร้อย บริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่าย บทเรียนจาก CUP ชนบท

บทเรียนสำคัญในการประสานเชื่อมต่อระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลรวมถึงการเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น การสร้างให้เป็นทีมงานเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ปัจจุบันแม่วัยรุ่นได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทย ปัจจัยที่สำคัญคือทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องเพศของวัยรุ่นเปลี่ยนไป

F & P