หนังสือ

มองมุมใหม่ ในการจัดการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ความสามารถในการจัดการใหม่ และบทบาทใหม่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นปัจจุบัน การปรับมุมมอง หรือ มองมุมใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อหาวิถีการดำเนินงานใหม่ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน

การพัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิ

เป้าหมายของการพัฒนาการดูแลสุขภาพ เพื่อทำให้ประชาชนเกิดสุขภาวะ การพัฒนาคุณภาพต้องเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องได้

บทเรียนจากปฏิบัติการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ

“การดูแลตามมีตามเกิด ดีกว่าปล่อยปละละเลย”ข้อความดังกล่าว สะท้อนแนวคิดของชาวบ้านในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการมาอย่างช้านาน

การจัดการความท้าทาย เครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง

การที่ผู้ป่วยมีสิทธิในการเลือกบุคลากรทางการแพทย์ และสถานบริการมีการเปิดรับข้อร้องเรียนซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

เครื่องมือ สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ระลึกเสมอว่า “ชาวบ้านทำงานโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน”
แต่เราใช้อะไรเดิมพัน ดังนั้นงานชาวบ้านต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต

เรียนรู้จากบทเรียน : ยุทธวิธีดำเนินงาน ของเครือข่ายเพื่อลดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ สารเสพติด

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการงดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ และยาเสพติดในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น เป็นลักษณะการทำงานบนเครื่องมือของภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการ
บูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง

F & P