หนังสือ

CUP Management

เปิดมุมมองการเรียนรู้และเก็บตกประสบการณ์ที่ดีทั้งจากบทเรียนการพัฒนาในพื้นที่ประเทศไทย ประเด็นสำคัญของการพัฒนาระบบสาธารณสุขระดับอำเภอและหน่วยบริหารจัดการเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในต่างประเทศ

สังเคราะห์บทเรียนการทำงานชุมชน

เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เก็บเกี่ยว สกัดและร้อยเรียงจากประสบการณ์ของคนทำงานชุมชนทั้งจากแกนนำชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ผู้เก็บเกี่ยวเรียบเรียงจัดหมวดหมู่เรื่องราวไว้ได้ครบทุกแง่ทุกมุม

กรอบระบบคุณภาพของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ฉบับปฐมบท

การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิได้นำแนวคิด CQI มาใช้ ซึ่งจะเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา ระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรฐานและการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาให้กับหน่วยบริการ

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ฐานของสังคมคือชุมชน เพราะฉะนั้นระบบสุขภาพชุมชนคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ระบบสุขภาพกว้างใหญ่กว่าระบบสาธารณสุขมาก สุขภาพหรือสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณหรือทางปัญญานั้น บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งหมด

F & P