หนังสือ

Skill Building Workshop “เสริมทักษะจิตวิทยาในการจัดการ ภายใต้ภาวะวิกฤต-เริ่มได้ในครอบครัว”

งานของพ่อแม่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามน่าชมเชยอย่างยิ่ง อีกด้านหนึ่งก็เป็นงานที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพอย่างสูงของมนุษย์

การสำรวจความคิดเห็นด้านสุขภาพของประชาชนในชนบท

ประชาชนชนบทมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพในชุมชนและในครอบครัวของเขา รวมทั้งต่อผลกระทบของปัญหาที่เกิดกับชุมชนอย่างไร และมีความคิดเห็นต่อระบบบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่ในชุมชน อย่างไร มีความต้องการให้จัดบริการสาธารณสุขในชุมชนเป็นลักษณะอย่างไร

Study on Support for Persons with Disabilities

The comparative descriptive study for the support of PWDs in Nong Bua Lumpoo Province was conducted from 8 February - 23 March 2000. Sriboonruang District, where the CBR Program had been used for ten years, was the study site, and Naklang District was the control area.

Socio-Cultural Perspectives in Health

The book attempts an analysis of social and cultural perspectives upon selected health issues, including health care services, aging, urban health, family violence, health and development, well-being and a new discipline of healthsocial science. These selected health issues are presented in nine chapters.
16-18, 2005.

A Seminar on Islam and National Development

This Conference on Islam and National Development provides an opportunity for an exchange of ideas between Thai and Indonesian professionals, taking advantage of the Indonesian's three-month residency at AIHD for a training program on 'Planning and Management for Healh and Development'.

โรงพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

เวทีเสวนาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นเวทีที่จัดขึ้น เพื่อให้เห็นความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ ๓ แล้ว ในเรื่องโรงพยาบาลกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นประสบการณ์ที่น่าสนใจในเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ร่วมและสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ อีกทั้งจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานระบบสุขภาพชุมชน

จากโครงการบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

ประสบการณ์ในการฝึกอบรมบัณฑิต เพื่อการพัฒนาสาธารณสุข และการพัฒนาชนบท

รายงานผลการปฏิบัติงานบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 2

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมจากรายงานที่บัณฑิตอาสาสมัคร เขียนขึ้นเองจากการปฏิบัติงานในชุมชนของจังหวัดจันทบุรี ตลอดเวลา 1 ปี ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการณ์ต่างๆ อย่างน่าสนใจ อีกทั้งในบางพื้นที่ยังมีข้อคิด และทัศนะจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยสอดแทรกอยู่ด้วย

F & P