หนังสือ

The Research on Training Methodologies for AIDS Education and Counselling in Thailand (Phrase II)

The research has general objective in studying appropriate training methodologies for AIDS education and counselling for field workers and community volunteers in Thailand.

The Research on Training Methodologies for AIDS Education and Counselling in Thailand (Phrase I)

The research has general objective in studying appropriate training methodologies for AIDS education and counselling for field workers and community volunteers in Thailand.

The Application of a Community-Based Approach (CBA) on AIDS Prevention and Control in Thailand

The research has general objective in applying a community based approach to AIDS prevention and control in the community in Thailand.

Research on the Promotion of Acceptance of People Living with HIV/AIDS in the Community

The research has general objective in studying appropriate strategies for the promotion of acceptance and non-discriminatory practices towards people with HIV/AIDS living in the Northeast Thai community.

Research on the Needs of Community Based Rehabilitation (CBR) for Disabled Persons in Thailand

The research study has three specific objectives: identifying the general situation of disabilities and impairments, the situation and needs for community-based rehabilitation and possible areas for international cooperation for CBR in Thailand

Reseach on the Needs of Community Based Rehabilitation (CBR) for Disabled Persons in Cambodia

The research has specific objectives in identifying the general situation of disabilities and impairments, the situation and needs of community-based rehabilitation and possible areas for international cooperation for CBR in Cambodia.

Research on Strategies for Living with People with HIV/AIDS in the Community

The research has general objective in studying appropriate strategies for the promotion of acceptance and non-discriminatory practices towards people with HIV/AIDS living in the community.

Improvement of Tuberculosis Control in Developing Countries (II)

"How can the Individual, the Community and the Society Encounter with Tuberculosis and AIDS Problem?" The workshop had as its objectives the analysis of the TB and AIDS

ทศวรรษแห่งการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในประเทศไทย

เป็นการรวบรวมคำบรรยายพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการและงานวิจัยเรื่อง "ทศวรรษแห่งการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในประเทศไทย" ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2531 เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาชนบทต่อไป

คู่มือฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน

คู่มือฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน ได้รวบรวมจากคำบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร หรือฝึกอบรมบุคลากรประเภทต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชนบท

F & P