หนังสือ

ส่องทาง...บ อ ก.

บัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร (บอก) จะเป็นผู้กระตุ้นสมาชิกให้รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือระหว่างสมาชิกด้วยกันในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

นามานุกรม เอดส์ และเพศศึกษา

นามานุกรมเอดส์ และเพศศึกษาเล่มนี้ ได้รวบรวมรายชื่อหนังสือ/ เอกสารด้านเอดส์ และเพศศึกษา ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์ ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในมุมหนึ่งของห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ทำเนียบ องค์กรเอกชนด้านเอดส์ในประเทศไทย ปี 2544

ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านเอดส์ในประเทศไทยฉบับนี้จะช่วยให้บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานด้านเอดส์สามารถที่จะร่วมมือ และประสานงานกันได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ให้คำปรึกษาและให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์

ชุมชนประสานใจสร้างสายใยเข้าใจเอดส์

ศึกษารูปแบบแนวทางการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนเมือง ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับระบบการดำเนินงานที่มีอาสาสมัครสายใยชุมชนเป็นแกนนำ (Core Group) ดำเนินงาน และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง...

คู่มือแนวทางการฝึกอบรม การสื่อสารเรื่องเอดส์เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

คู่มือแนวทางการฝึกอบรมนี้เป็นการร้อยเรียงกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งเตรียมความพร้อมของผู้ที่มีบทบาทในการสื่อสารเรื่องเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานเอดส์

โครงการเพื่อนสัมพันธ์ป้องกันเอดส์ในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร รูปแบบ ความพยายาม สร้างความยั่งยืน

เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบรูปแบบ จำเป็นต้องมีการนิเทศกำกับงาน และการประเมินผล ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้นิเทศงาน ผู้ประเมินผลและที่ปรึกษาทางวิชาการจากภายนอก เป็นกลไกสำคัญ ทำให้โครงการฯ ดำเนินงานสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Thailand: Directory of Non-Governmental Organizations (NGOs) Concerned with HIV/AIDS, 2001

This directory is an output of the national survey of non-governmental orgarizations (NGO x) concerned with HIV/AIDS in Thailand. The survey was conducted by ASEAN Institute for Health Development with the support from Japanese Foundation. (2001)

Establishing HIV/AIDS Programs in the Workplace: Outreach to Factories in Pathum Thani Province

The major objective of the project is to develop a suitable model for sustainable preventive activities in the factories. This report presents an education intervention program in the 12 target factories.

International Symposium on "Global Health: Borderless Movement of Diseases"

International Symposium on "Global Health: Borderless Movement of Diseases" November 29-30, 2007 at Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand

การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง

เป็นการสรุปสาระสำคัญของคำบรรยายพิเศษ และการอภิปรายหมู่(การสัมมนาวิชาการระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534) ในหัวข้อ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง และแนวคิดการดูแลสุขภาพตนเอง การวิจัยเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม และการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งประเด็นที่สำคัญในการทำวิจัย

F & P