หนังสือ

การวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยแม่และเด็ก และการพัฒนาชุมชน

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมและสรุปผลของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานในหลายๆ แง่มุม ... การประเมินผลกิจกรรมของ ผสส./อสม. ผลกระทบจากการพัฒนาชุมชน ตลอดจนความรู้และทัศนคติต่างๆ ในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดจันทบุรี

การใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับอำเภอ

คู่มือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ที่สะสมมาจากการทดลองใช้และการเรียนรู้การบริหารจัดการโดยการทดลองทำผ่านกระบวนการ District Team Problem Solving (DTPS) ของประเทศต่างๆ

Primary Health Care A Continuing Challenge

The thrust of the Primary Health Care Model Development Chantaburi Province project is on the identification, training and fielding of a group of young, energetic, civic-minded and dedicated Thai university graduates. These graduates, having been awarded the title Graduate Health Volunteer will operationalize the model.

การสาธารณสุขท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์สู่ความมั่นคงทางสุขภาพ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาขอชุมชน และองค์กรท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ อีกทั้งเป็นรากฐานของการมีสุขภาพดีของสังคมและเป็นสังคมที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบ CEO กับการพัฒนาสุขภาพ

การบริหารจัดการแบบ CEO กับการพัฒนาสุขภาพ เป็นการบริหารแบบบูรณาการที่ในบางแห่ง มีการกระจายอำนาจ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา การส่งผ่านงบประมาณ และมีการกล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและวิวัฒนาการการก่อกำเนิดระบบสุขภาพภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพหลัง 2543

เมื่อสุขภาวะหรือสุขภาพของสังคมนั้นมีความเป็นพลวัตร การดำเนินงานเพื่อบรรลุต่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาคมโลก ภายหลังปี 2543 ยังต้องเดินหน้าต่อไปอย่างสอดคล้องกับแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้จะต้องเป็นการดำเนินการด้วยกลยุทธ์วิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ กลุ่มก้อนทางสังคม

สตรีผู้มุ่งมั่น

ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ รามสูต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ (20 กันยายน 2541)

ด้วยรักและศรัทธา

ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ครบ 2 วาระ (8 ปี) (31 มกราคม 2533)

ด้วยรักและผูกพัน

ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุก่อนกำหนด (มีนาคม 2547)

60 ปีผู้นำหญิงอาเซียน

ชีวิตและผลงานครบรอบ 60 ปี (14 มิถุนายน 2537) ของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม

F & P