หนังสือ

คู่มือการดำเนินงานโครงการการป้องกันและดูแลการติดเชื้อ

คู่มือการดำเนินงานโครงการการป้องกันและดูแลการติดเชื้อ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการและวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินมาตรการป้องกันและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นอย่างดี

โรคแม่ทำ (ฉบับการ์ตูน) รวมเล่ม

การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น วัยแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กจะถูกโปรแกรมโดยสิ่งแวดล้อม ซึ่งพ่อแม่มีส่วนสำคัญในการโปรแกรมนี้ ที่จะกำหนดว่า เมื่อเติบโตขึ้น เขาจะเป็นคนมีความสุข ความทุกข์อย่างไร มีเหตุมีผลหรือไม่ ดังนั้นความรู้ของพ่อแม่ ความเป็นผู้ใหญ่ของพ่อแม่ ความเป็นผู้ใหญ่ของพ่อแม่ รายได้และงานของพ่อแม่ เวลาของพ่อแม่ที่จะให้กับลูก ล้วนเป็นปัจจัยที่กำหนดคุณภาพของมนุษย์

คู่มือ... เทคนิคการพัฒนาสื่อและกลยุทธในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Soul City เป็นเทคนิคการพัฒนาสื่อ และเป็นกลยุทธในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ของประเทศสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ สื่อหลากหลายรูปแบบถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานของกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ

ประชาสังคมกับการสร้างสุขภาพ

การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2545 เรื่องประชาสังคมกับการสร้างสุขภาพ วันที่ 9-11 ตุลาคม 2545

Distinguished Alumni Award for Administrative Competence, Dishtinguished in Research, Distinguished Public Service, Academic Excellence

The 21st Annual Natth Bhamarapavati Special Lecture in Commemoration of the Combined Celebration of the 25th Anniversary of the ASEAN Institute for Health Development and the 120th Anniversary of Japan-Thailand Diplomatic Relations. (November 29-30, 2007 at Rama Gardens Hotel)

Establishing HIV/AIDS Programs in the Workplace: Outreach to Factories in Pathum-Thani Province

The project aims to incorporate successful component of the GAV model, i.e. small group and one-to-one participatory education for workers, to utilize the Forum and the Provincial Office of Health, Industry, and Labour Protection and Welfare, and to work with collaborative NGOs to assure accuracy and consistency of all messages…

คู่มือฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ No.3

รวบรวมเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์

โรคแม่ทำ (ฉบับการ์ตูน) เล่ม 1 ส่วนแรก

การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น วัยแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กจะถูกโปรแกรมโดยสิ่งแวดล้อม ซึ่งพ่อแม่มีส่วนสำคัญในการโปรแกรมนี้ ที่จะกำหนดว่า เมื่อเติบโตขึ้น เขาจะเป็นคนมีความสุข ความทุกข์อย่างไร มีเหตุมีผลหรือไม่ ดังนั้นความรู้ของพ่อแม่ ความเป็นผู้ใหญ่ของพ่อแม่ ความเป็นผู้ใหญ่ของพ่อแม่ รายได้และงานของพ่อแม่ เวลาของพ่อแม่ที่จะให้กับลูก ล้วนเป็นปัจจัยที่กำหนดคุณภาพของมนุษย์

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน การใช้ยาที่เหมาะสมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คณะผู้จัดทำหลักสูตร “การเยี่ยมบ้านและการใช้ยาสำหรับผู้ติดเชื้อ/เอดส์” นี้ขึ้นมา ด้วยเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอบรมที่ครบถ้วน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน และเป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา พร้อมทั้งมีทางเลือกในการดูแลรักษาที่จะใช้สมุนไพรด้วย

F & P