หนังสือ

คู่มือแนวทางการฝึกอบรมการให้บริการคำปรึกษาในการทำงานด้านเอดส์

คณะผู้ออกแบบหลักสูตรมีความเชื่อว่า บุคคลที่มีพื้นฐานการยอมรับ เคารพและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ เป็นคนใจกว้าง ตลอดจนสนใจช่วยเหลือและเรียนรู้จากผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเอง เป็นผู้ให้บริการปรึกษาที่ดีได้ไม่ยากนัก ประเด็นสำคัญอยู่ที่ทัศนคติต่อผู้มารับบริการ ส่วนทักษะนั้นเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้

คู่มือแนวทางการฝึกอบรมการเยี่ยมบ้านและการใช้ยาสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คณะผู้จัดทำหลักสูตร “การเยี่ยมบ้านและการใช้ยาสำหรับผู้ติดเชื้อ/เอดส์” นี้ขึ้นมา ด้วยเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอบรมที่ครบถ้วน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน และเป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา พร้อมทั้งมีทางเลือกในการดูแลรักษาที่จะใช้สมุนไพรด้วย

คู่มือการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน

คู่มือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มในการวางแผนและการให้การดูแลเพื่อบรรเทาอาการ มีการนำเสนอวิธีการที่จะปฏิบัติตามอย่างง่ายๆ ในแต่ละขั้นตอน จุดประสงค์ของคู่มือนี้ จึงอยู่ที่ผู้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยและผู้ที่จะดูแลเขาเหล่านั้น คือ เราจะอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอดส์ ในระยะสุดท้ายได้อย่างไร

การประเมินผลงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

แนวคิดของงานสาธารณสุขมูลฐานทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวพินิจ (Reorientation) ของบทบาทบุคลากรสาธารณสุขจากผู้ให้บริการ เป็นผู้สนับสนุน ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้คิดริเริ่มมากกว่าจะเป็นผู้ตาม หรือผู้รับอย่างเดียว

Executive Intelligence Rural Development Leadership

Executive Intelligence is a new concept in management which isolates competencies and skills which make the difference between being just a good executive (leader) and being a standout (star) executive. Intelligence in this new concept is defined as the clear thinking and cognitive abilities required by standout executives to achieve their effective decision making;

F & P