หนังสือ

Holistic Self Health Care

This handbook of holistic approach to self-care for persons living with HIV/AIDS (PHAs). This handbook incorporates physical and mental self-care.

Graduate AIDS Volunteer for Prevention and Control No.6

The goal of the GAV project was to reduce the incidence of HIV in Bangkok area factory workers aged 15-29 years, by developing a model of intervention specific to the factory environment. The objective was to raise HIV risk awareness and increase knowledge of prevention in at least 30,000 factory workers.

การประเมินผลโครงการบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ No.5

รูปแบบการประเมินผลโครงการ บอก. นี้ เป็นรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยจะป้อนกลับข้อมูลที่ประเมินได้ในแต่ละระยะ (phase) ของกระบวนการและของโครงการให้กับฝ่ายจัดการเพื่อนำไปทบทวนแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่จะช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คู่มือฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ No.4

โรคเอดส์เป็นปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรมปฏิบัติของคนในชุมชน ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงของคนในสังคมนั้น แนวทางหนึ่งในการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นที่ยอมรับกันในขณะนี้ว่า การใช้สื่อบุคคลเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจ

F & P