ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ ๒๖ สุขภาพของประชาชนในประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ มีความหลากหลายของประเทศสมาชิกในหลายมิติของการพัฒนา และมีความท้าทายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขในภูมิภาคซึ่งในท้ายที่สุดการที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาร่วมกันจะช่วยทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคนี้ได้

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ ๒๕ "ทิศทางการป้องกันและการควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

ทิศทางการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554... หากอยากให้การควบคุมป้องกันโรคของท้องถิ่นหรือโดยท้องถิ่นยั่งยืนจริง ท้องถิ่นต้องมีความสามารถในการดำเนินงานด้วยตนเองคือ ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเองได้...

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ ๒๔ "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ

ท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญต่อระบบสุขภาพและสาขาการพัฒนาทางด้านต่างๆ ของประเทศ
ทั้งในแง่ที่เป็นเป้าหมายในการบรรลุผล และการเป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติการเชิงสังคม

สุขภาพของประชาชนจะเป็นอย่างไรภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 22)

หลักประกันสุขภาพ ในมือของท้องถิ่นนี้ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะสร้างได้เป็นอย่างดี แต่ต้องปรับวิธีคิด วิธีทำงาน กันใหม่ ในส่วนกลางต้องปรับทุกกระทรวง ทบวง กรม ครม.ปรับความคิด อย่าดูถูกประชาชน เชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพ และให้เขาลงมือช่วยตัวเอง เราสนับสนุนเขา ให้คำแนะนำเขา และตรวจสอบเขา เลิกเป็นผู้ทำอะไรให้ประชาชน

International Collaboration Leading to Health for All (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 21)

The 21st Annual Natth Bhamarapavati Special Lecture in Commemoration of the Combined Celebration of the 25th Anniversary of the ASEAN Institute for Health Development and the 120th Anniversary of Japan-Thailand Diplomatic Relations. By Professor Dr. Yasuhide Nakamura (November 30, 2007 at Rama Gardens Hotel)

ท้องถิ่นหัวใจของการสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 23)

"คนในชุมชน สถานีอนามัย ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย การพัฒนาด้วยการเชื่อมโยงวิธีทำงาน ที่จะพัฒนาต่อไป จะไปเชื่อมโยง พอเชื่อมโยงแล้วมันจะมีชีวิตขึ้น สุดท้าย ประเทศไทยเรามีทรัพยากรเยอะ ถ้าเราทุกคน ทุกหน่วย ทุกองค์กร ร่วมกัน ร่วมสร้างประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด เราทำได้"

พระเจ้าอยู่หัวกับสุขภาพของประชาชน (ปาฐกถาณัฐ ครั้งที่ 20)

พระเจ้าอยู่หัวกับสุขภาพของประชาชน โดย พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549

การบริหารระบบสุขภาพในท้องถิ่นกับอนาคตระบบสุขภาพไทย (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 19)

การบริหารระบบสุขภาพในท้องถิ่นกับอนาคตระบบสุขภาพไทย
โดย นายแพทย์ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548

การบริการองค์กรและเครือข่ายโดยมืออาชีพแบบ CEO (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 18)

การบริการองค์กรและเครือข่ายโดยมืออาชีพแบบ CEO โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547

การสาธารณสุขไทย ปัจจุบันและอนาคต (อันใกล้) (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 17)

การสาธารณสุขไทย : ปัจจุบันและอนาคต (อันใกล้)
โดย นายแพทย์ ดร.วัลลภ ไทยเหนือ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546

F & P