รายงานวิจัย

รูปแบบการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหลังการโอนสถานีอนามัยให้การปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกในปี พ.ศ. 2550 ทำให้บุคลากรของสถานีอนามัยบ้านปรกทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น

การประเมินผลโครงการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ครั้งที่ 3

หลายคนคงได้ยินบ่อยๆว่า เด็ก คือ อนาคตของชาติ ของแผ่นดิน ของโลก คงจะต้องถามต่อว่า แล้วเราทำอะไรให้กับเด็ก ให้สมกับที่เขา คือ อนาคตของชาติ มากน้อยเพียงใด

นักวิชาการรุ่นใหม่กับการพัฒนาองค์ความรู้

เป็นเอกสารชุดความรู้ที่เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี โท เอกและบุคลากรขอมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นๆที่เป็น "คนในท้องถิ่น"และ"นอกท้องถิ่น" ที่สนใจจะเรียนรู้ชุมชนและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมพุทธมณฑล

พุทธมณฑลเมืองน่าอยู่

องค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการสร้างเมืองน่าอยู่

การจัดตั้งตนเองและการเรียนรู้ทางสังคมภาคประชาชน

มิติทางวัฒนธรรมประชาสังคมภายใต้บริบทของชมรมชีวเกษม การรวมกลุ่มทางสังคมในพุทธมณฑล และบทเรียนจากการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล เป็นเหมือนรอยเท้าที่ปรากฏระหว่างการเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคมอำเภอพุทธมณฑล

F & P