สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2556

กิจกรรม--สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, แนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ของสถาบัน, การสื่อความที่ดีต้องเริ่มจากการสื่อสารที่ดี, ภารกิจวิจัยชุมชน: สร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา, ศักยภาพในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี, สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 10 ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2555

กิจกรรม--สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, ต้อนรับศาสตราจารย์สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการท่านใหม่, การพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยเบาหวาน, สุขภาพประชาชนในประชาคมอาเซียน "การจัดการสุขภาพชุมชนข้ามแดน", สถานการณ์ทางสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ, เลขาธิการอาเซียนคนที่ 13, หน้าที่เลขาธิการอาเซียน, ภัยหน้าร้อนกับโรคพิษสุนัขบ้า

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 9 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2555

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน, สถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี, โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, การดูแลสุขภาพตนเองด้วยอาหารสุขภาพ, โรคธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สัญญาณเตือนถึงมะเร็งทางเดินอาหาร, ของหวานและเครื่องดื่มประจำชาติของทั้ง ๑๐ ประเทศในอาเซียน

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 9 ฉบับที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 2555

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ การสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุ, การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการตนเองโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แผนที่มโนทัศน์, โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, สมุนไพรใกล้ตัวในครัวบ้าน, เตือนภัยจากการใช้บริการรถสาธารณะ, เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 9 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2555

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ การประเมินแบบเสริมพลังกับการทำงานชุมชน, การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของชุมชน, โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, กินผักตามฤดูกาล 12 เดือน และบัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่วม

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 9 ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2554

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ ทิศทางการป้องกันโรคและ ควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, เคล็ดลับสุขภาพดี, หลังน้ำลดเราเตรียมตัวเข้าบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 8 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2554

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ การศึกษากับการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน, โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, อาหารป้องกันโรคหัวใจ, ระวังมันมากับหน้าฝน

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 8 ฉบับที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 2554

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ แรงจูงใจกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน, สุขภาพจิตวิญญานบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพ, โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, เผย 5 เคล็ด(ไม่)ลับ, เลือกอาหารเพื่อสุขภาพตามช่วงอายุ, โรคระบาดที่น่ากลัว...ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 8 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2554

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ แท็บเล็ต (Tablet) ความหมายที่ควรรู้จัก, ทัศนคติของผู้ให้บริการในคลินิกฝากครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก, โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, อาหารเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไร, น้ำ, โรคที่มาในหน้าร้อน

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.2553

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน์, ความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกฝากครรภ์แนวใหม่, โยคะฝึกจิตพิชิตโรค, กินดี...ต้านโรคได้

F & P